Nasze specjalizacje

Projekty unijne

 • wsparcie na etapie aplikowania o środki unijne, w szczególności w przypadku odmowy przyznania dofinansowania: sporządzanie protestów od negatywnej oceny projektów, przygotowywanie skarg do WSA lub NSA w razie nieuwzględnienia protestów, negatywnej ponownej oceny projektów lub pozostawienia protestów bez rozpatrzenia, reprezentacja Klientów w postępowaniach odwoławczych i sądowo-administracyjnych
 • stałe oraz doraźne doradztwo prawne dla Beneficjentów w trakcie realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE, m.in.: sporządzanie analiz i opinii, weryfikacja kwalifikowalności wydatków, przygotowywanie umów o partnerstwie, wsparcie w procesie udzielania zamówień, pomoc prawna podczas kontroli, występowanie o interpretacje do IP lub IZ
 • pomoc prawna na etapie rozliczania projektów, w szczególności: sporządzanie zastrzeżeń do informacji pokontrolnych, odwołań od decyzji o nałożeniu korekt lub zwrocie środków, skarg do WSA lub NSA ws. zwrotu środków unijnych, dochodzenie wypłaty wstrzymanych środków przed sądami cywilnymi, reprezentacja Klientów w postępowaniach odwoławczych, administracyjnych, sądowo-administracyjnych i sądowych

Specjaliści

No items found.

Prawo Spółek

 • zakładanie nowych podmiotów takich jak spółki jawne, komandytowe, komandytowo-akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, fundacje, stowarzyszenia i oddziały spółek zagranicznych
 • przygotowywanie umów wspólników
 • zmiany umów spółek i statutów oraz dokonywanie innych zmian w strukturze organizacyjnej podmiotów gospodarczych
 • prowadzenie codziennej obsługi korporacyjnej podmiotów gospodarczych w zakresie obsługi zgromadzeń wspólników, rad nadzorczych oraz zarządów
 • dokonywanie zmian danych korporacyjnych w publicznych rejestrach
 • przekształcanie, łączenie i dzielenie spółek
 • nabywanie spółek, w tym przygotowywanie i negocjowanie umów sprzedaży udziałów i przeniesienia praw wspólników
 • likwidacja podmiotów gospodarczych

Specjaliści

No items found.

Nieruchomości

 • prowadzenie badań prawnych nieruchomości
 • doradztwo przy nabywaniu niezabudowanych i zabudowanych, w pełni rozwiniętych nieruchomości komercyjnych, a także mieszkań i domów jednorodzinnych
 • przygotowywanie i negocjacja dokumentów transakcyjnych
 • doradztwo w zakresie procesu budowlanego, w szczególności w zakresie spraw planistycznych, prawa ochrony środowiska oraz prawa budowlanego
 • przygotowywanie i negocjacja umów o roboty budowlane oraz doradztwo w procesie ich wykonywania
 • przygotowywanie i negocjacja umów najmu dotyczących powierzchni biurowych, handlowych, magazynowych oraz produkcyjnych
 • doradztwo w zakresie rozbudowy, przebudowy i remontów obiektów budowlanych
 • doradztwo w zakresie bieżącego zarządzania nieruchomościami
 • prowadzenie podstępowań dotyczących podwyższenia opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, a także przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 • doradztwo w zakresie optymalizacji podatkowej transakcji
 • doradztwo przy sprzedaży niezabudowanych i zabudowanych nieruchomości, a także mieszkań i domów jednorodzinnych, w szczególności przeprowadzenie badań prawnych na potrzeby sprzedającego oraz przygotowywanie i negocjacje dokumentów transakcyjnych
 • reprezentacja klientów w sporach dotyczących nieruchomości, w tym także sporach pomiędzy deweloperami a generalnymi wykonawcami

Specjaliści

No items found.

Prawo Handlowe

 • pomoc w przygotowywaniu i negocjowaniu wszelkiego rodzaju umów handlowych, w tym doradztwo w zakresie najefektywniejszych rozwiązań z punktu widzenia obciążeń podatkowych
 • negocjowanie ugód pozasądowych

Specjaliści

No items found.

Prawo Pracy

 • przeprowadzanie badania prawnego kwestii pracowniczych w zakładach pracy, w tym weryfikacja wewnętrznych regulaminów oraz innych dokumentów wewnętrznych regulujących kwestie pracownicze
 • doradztwo w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz czasu pracy
 • doradztwo w zakresie zapobiegania dyskryminacji, w celu uniknięcia postępowań sądowych
 • przygotowanie i negocjowanie umów o pracę i innych dokumentów związanych ze stosunkiem pracy

Specjaliści

No items found.

Podatki

 • Bieżące doradztwo podatkowe
 1. Udzielanie odpowiedzi na bieżące pytania
 2. Przygotowywanie opinii, komentarzy z oceną skutków podatkowych transakcji i zdarzeń występujących w bieżącej działalności
 3. Przygotowywanie wniosków o interpretacje podatkowe, Wiążące Informacje Stawkowe i Wiążące Informacje Akcyzowe
 4. Analiza podatkowa zawieranych umów
 • Wsparcie w trakcie kontroli i postępowań
 1. Określanie strategii działań w trakcie kontroli
 2. Reprezentowanie podatnika w trakcie kontroli
 3. Przygotowywanie wyjaśnień, pism procesowych
 • Doradztwo w zakresie cen transferowych
 1. Przygotowywanie dokumentacji cen transferowych w tym analizy porównawczej oraz wsparcie w raportowaniu w zakresie cen transferowych
 2. Określanie skutków podatkowych transakcji i zdarzeń pod kątem cen transferowych
 • Przeglądy podatkowe
 1. Przegląd rozliczeń podatkowych w każdego rodzaju podatku pod kątem wypełniania obowiązków podatkowych
 2. Przeglądy due dilligence w związku z transakcjami restrukturyzacyjnymi, fuzjami i przejęciami
 3. Przeglądy podatkowe przed wystąpieniem o zwrot VAT
 • Doradztwo w procesie restrukturyzacyjnym
 1. Ocena skutków podatkowych planowanego modelu biznesowego, wsparcie w wyborze modelu optymalnego
 2. Asysta podatkowa w procesie restrukturyzacji
 • Wsparcie w wypełnianiu obowiązków sprawozdawczych
 1. Przegląd transakcji i zdarzeń pod kątem przepisów dotyczących raportowania schematów podatkowych (MDR)
 2. Przygotowanie strategii podatkowej i informacji o strategii podatkowej
 • Przygotowywanie procedur podatkowych
 1. Przygotowanie procedur dotyczących wypełniania obowiązków związanych z rozliczaniem i raportowaniem podatkowym
 2. Przygotowywanie procedur MDR
 3. Opracowanie procedur ograniczania ryzyka karno-skarbowego
 4. Przygotowanie procedury weryfikacji kontrahenta
 • Weryfikacja rozliczeń podatkowych pod kątem możliwych ulg i zwolnień
 1. Identyfikacja ulg i zwolnień podatkowych wynikających z profilu działalności podatnika
 2. Asysta w występowaniu o zwroty i nadpłaty podatku
 • Doradztwo celne
 1. Pomoc w uzyskiwaniu pozwoleń celnych
 2. Identyfikacja i wdrożenie rozwiązań celnych umożliwiających realizację planowanego modelu logistycznego

Specjaliści

No items found.

Spory Sądowe

 • reprezentowanie klientów przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, arbitrażowymi, w tym przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • windykacja należności, przygotowywanie przedsądowych wezwań do zapłaty, reprezentacja klientów w czasie postępowań sądowych, zabezpieczających i egzekucyjnych

Specjaliści

No items found.

Technologie i Dane osobowe

 • doradztwo firmom z szeroko pojętego sektora nowych technologii oraz usług online, w sprawach bieżących oraz sporach
 • przygotowywanie i negocjacje umów handlowych w zakresie dostawy technologii/ oprogramowania i świadczenia usług, umów licencyjnych, umów outsourcingu
 • przygotowywanie regulaminów i polityki różnorakich usług online w modelach B2C i B2B
 • prowadzenie audytów z zakresu ochrony danych osobowych (m.in. RODO), wspomaganie we wdrożeniu niezbędnych rozwiązań
 • pomoc w bieżącym zarządzaniu ochroną danych osobowych i ochroną prywatności, w tym w związku z incydentami bądź obsługą żądań podmiotów danych
 • świadczenie usług konsultanta bądź zewnętrznego Inspektora Ochrony Danych (IOD) w ramach organizacji naszych klientów
 • wspomaganie w zakresie sporów i naruszeń związanych z danymi osobowymi
 • doradztwo w badaniach due dilligence i prowadzenie transakcji (typu M&A), w których główną wartością są technologie bądź dane osobowe

Specjaliści

No items found.

Własność Intelektualna

 • doradztwo w budowaniu portfolio praw własności intelektualnej, strategii IP przedsiębiorstw, sporządzanie opinii prawnych dotyczących zdolności rejestracyjnej znaków towarowych, analiza ryzyka rejestracji, używania oznaczeń, domen internetowych, zastosowania utworów bądź implementacji innych chronionych rozwiązań
 • świadczenie pomocy prawnej w zakresie rejestracji wzorów i znaków towarowych
 • reprezentacja klientów w postępowaniach przez Urzędem Patentowym RP oraz Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w sprawach sprzeciwów, postępowań spornych i dalszych postępowań przed sądami administracyjnymi
 • doradztwo w zakresie umów dotyczących własności przemysłowej, praw autorskich, know-how, takich jak przeniesienia, umowy licencyjne
 • reprezentacja klientów w sporach (postępowania sądowe i negocjacje ugodowe) w przypadku naruszeń praw własności intelektualnej: znaków towarowych, wzorów, patentów, praw autorskich, domen internetowych, tajemnicy przedsiębiorstwa itp.

Specjaliści

No items found.

Prawo ochrony konkurencji

 • doradztwo w zakresie zgodności strategii rynkowej przedsiębiorców z regulacjami dotyczącymi praktyk antykonkurencyjnych: nadużywania pozycji dominującej oraz antykonkurencyjnych porozumień (strategie dystrybucyjne, ograniczenia terytorialne i grup klientów w systemach dystrybucji, reglamentacja sprzedaży, strategie cenowe i promocyjne, grupy zakupowe, umowy na wyłączność, zakaz konkurencji, statuty i uchwały stowarzyszeń branżowych, wspólne prace badawczo-rozwojowe, współpraca z konkurentami, licencje na prawa własności intelektualnej i know-how)
 • reprezentacja przedsiębiorców w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisją Europejską w sprawach praktyk antykonkurencyjnych (nadużywania pozycji dominującej oraz antykonkurencyjnych porozumień)
 • sporządzanie wniosków „leniency” (dobrowolnego przyznania się do udziału w antykonkurencyjnym porozumieniu)
 • sporządzanie opinii w sprawie obowiązku uzyskania zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów albo Komisji Europejskiej na koncentrację przedsiębiorców (fuzję lub przejęcie/M&A)
 • sporządzanie zgłoszeń zamiaru koncentracji (fuzji lub przejęcia/M&A) oraz reprezentacja przedsiębiorców w postępowaniach koncentracyjnych przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisją Europejską
 • reprezentacja przedsiębiorców w przeszukaniach prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Komisję Europejską
 • usługi „antitrust compliance” – audyty zgodności działań przedsiębiorcy z regułami prawa konkurencji: przygotowanie lub weryfikacja i dostosowanie procedur dotyczących relacji zewnętrznych i wewnętrznych
 • usługi „antitrust compliance” – szkolenia praktyczne w postaci próbnego przeszukania, z udziałem kadry menedżerskiej i pracowników („mock dawn raids”); przygotowanie lub weryfikacja i dostosowanie procedur na wypadek przeszukania
 • reprezentacja przedsiębiorców w postępowaniach przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawach z zakresu praktyk antykonkurencyjnych i kontroli koncentracji
 • reprezentacja przedsiębiorców w postępowaniach przez Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawach o naruszenie zbiorowych interesów konsumentów
 • reprezentacja w postępowaniach sądowych o naprawienie szkód wyrządzonych na skutek naruszenia prawa konkurencji („private enforcement”),
 • szkolenia

Specjaliści

No items found.

Prawo Farmaceutyczne

 • przygotowywanie i negocjowanie wszelkiego rodzaju umów, w tym licencyjnych, wytwarzania, przepakowywania, dostawy, technicznych, importowych, przejęcia aktywów i pracowników, zachowania poufności oraz w zakresie PhV (pharmacovigilance), w tym w szczególności z zastosowaniem prawa obcego
 • wydawanie opinii w sprawach w zakresu prawa farmaceutycznego, w tym również dotyczących aspektów celno-podatkowych
 • doradztwo w sprawach z zakresu własności intelektualnej w ramach sektora farmaceutycznego
 • kompleksowa obsługa spraw z zakresu PhV (pharmacovigilance)
 • reprezentacja klientów z sektora farmaceutycznego w sporach sądowych oraz arbitrażowych

Specjaliści

No items found.

Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe

 • sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej (upadłości konsumenckiej), w tym analiza stanu niewypłacalności
 • obsługa prawna podmiotów gospodarczych w upadłości, restrukturyzacji
 • doradztwo dla wierzycieli w toku postępowań upadłościowych, restrukturyzacyjnych, w szczególności przy zgłaszaniu wierzytelności, uczestnictwie w pracach rad i zgromadzeń wierzycieli a także zaskarżaniu list wierzytelności oraz planów podziału
 • świadczenie usług w procesie restrukturyzacji sądowej oraz pozasądowej, w tym pomoc w zakresie sporządzania planów restrukturyzacyjnych, testów prywatnego inwestora oraz wierzyciela
 • profesjonalne przygotowanie pism w zakresie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej i w postępowaniach w zakresie orzeczenia odpowiedzialności członków zarządów za zaległości
 • reprezentacja sądowa na etapie postępowania w przedmiocie wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego jak i w jego zasadniczym toku

Specjaliści

No items found.

Porozmawiajmy o Twojej sprawie