Zanim zatrudnisz managera – praktyczne wskazówki prawnika. Cz. 3 Zakaz konkurencji

Olga Bączyk
9.7.24
14.5.24
min read
Zanim zatrudnisz managera – praktyczne wskazówki prawnika. Cz. 3 Zakaz konkurencji

Z UWAGI NA ZAJMOWANE STANOWISKO, MANAGEROWIE CZĘSTO MAJĄ DOSTĘP DO WIELU INFORMACJI DOTYCZĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTWA, W TYM DO TAKICH, KTÓRE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA. MAJĄC TO NA UWADZE, WARTO ZABEZPIECZYĆ INTERESY SPÓŁKI I ZOBOWIĄZAĆ MANAGERA DO ZACHOWANIA POUFNOŚCI I ZAKAZU KONKURENCJI.

Postanowienia zobowiązujące managera do zachowania poufności mogą się znaleźć zarówno w umowie o pracę, jak i w umowie cywilnoprawnej. W każdym przypadku należy pamiętać o określeniu długości jego trwania. Inaczej natomiast wygląda kwestia zakazu konkurencji.

ZAKAZ KONKURENCJI PRZY UMOWIE O PRACĘ

W przypadku umowy o pracę zakaz konkurencji uregulowany jest w art. 1011 § 1 k.p. Jego ważność wymaga zawarcia odrębnej umowy o zakazie konkurencji oraz wskazania zakresu zakazu konkurencji. Prawidłowe skonstruowanie zakresu tego zakazu, pozwoli na szeroką ochronę interesów pracodawcy i uniknięcie nieporozumień dotyczących tego, co stanowi działalność konkurencyjną.

ZAKAZ KONKURENCJI PO USTANIU ZATRUDNIENIA

Ustawodawca dopuścił też możliwość zawarcia umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Co do zasady dotyczy to sytuacji, w której pracownik ma dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. W umowie należy określić okres obowiązywania zakazu konkurencji. Ponadto w tym przypadku pracodawca zobowiązany jest do wypłacania byłemu pracownikowi odszkodowania. Odszkodowanie nie może być niższe od 25% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika przed ustaniem stosunku pracy przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji. W razie naruszenia przez pracodawcę obowiązku wypłaty odszkodowania, zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy przestaje obowiązywać.

Obie ww. umowy muszą być zawarte w formie pisemnej.

ZAKAZ KONKURENCJI W PRZYPADKU UMOWY CYWILNOPRAWNEJ

W przypadku zatrudnienia managera na podstawie umowy cywilnoprawnej również możemy zobowiązać go do powstrzymywania się od działalności konkurencyjnej – zarówno w okresie współpracy, jak i po jej zakończeniu. Przepisy nie regulują wprost zasad zawierania takich umów, więc jej elementy wymagają ustalenia przez strony. Jednocześnie nie ma ustawowego obowiązku  wypłacania managerowi odszkodowania po zakończeniu współpracy, co nie oznacza, że strony nie mogą zastosować takiego rozwiązania.

Olga Bączyk, Senior Associate, Adwokat w CK Partners