Zanim zatrudnisz managera – praktyczne wskazówki prawnika. Cz. 2 Czas pracy managera

Olga Bączyk
9.7.24
16.4.24
min read
Zanim zatrudnisz managera – praktyczne wskazówki prawnika.  Cz. 2 Czas pracy managera

ZADANIA MANAGERA CZĘSTO SĄ CZASOCHŁONNE I CIĘŻKO JE WYKONAĆ W CIĄGU 8 GODZIN. ZDARZA SIĘ TEŻ, ŻE WYMAGAJĄ ELASTYCZNOŚCI W ZWIĄZKU Z NATĘŻENIEM ZADAŃ W NIEKTÓRE DNI I ICH MNIEJSZĄ ILOŚCIĄ W INNE. PONADTO, ZASADY OKREŚLAJĄCE CZAS PRACY MANAGERA ZALEŻĄ OD RODZAJU ZAWARTEJ UMOWY – CZY JEST TO UMOWA O PRACĘ, CZY TEŻ UMOWACYWILNOPRAWNA.

 

CZAS PRACY MANAGERA PRZY UMOWIE O PRACĘ

W przypadku zatrudnienia managera na podstawie umowy o pracę Kodeks pracy wprowadza szczególne regulacje dotyczące czasu pracy. Kształtują się jednakodmiennie w przypadku pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy niż w przypadku kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych.

Pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy to:

·       pracownicy kierujący jednoosobowo zakładempracy,

·       ich zastępcy,

·       pracownicy w skład organu zarządzającego

·       główni księgowi (art. 128 § 2 pkt 2) k.p.).

W ich przypadku pracodawca, zgodnie z art. 149 § 2 k.p., zwolniony jest z obowiązku ewidencjonowana godzinpracy.

Co ważne,zgodnie z art. 1514 § 1 k.p., pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcyzakładem pracy wykonują pracę w godzinach nadliczbowych bez dodatku dowynagrodzenia.

Brak prawa do dodatku do wynagrodzenia za pracę godzinachnadliczbowych dotyczy też  kierownikówwyodrębnionych komórek organizacyjnych. Jednak w ich przypadku pracodawca nadalma obowiązek ewidencjonowania ich czasu pracy.

Reasumując, wprzypadku pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładempracy pracodawca zwolniony jest z obowiązku ewidencjonowania czasu pracy iwypłaty dodatku do wynagrodzenia za pracę godzinachnadliczbowych. Natomiast w przypadku kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnychwyłączony jest jedynie drugi z tych obowiązków.

Należy również pamiętać, że w każdym przypadku zachowane muszą być minimalne okresy odpoczynku od pracy.

 

CZAS PRACY MANAGERA PRZY UMOWIE CYWILNOPRAWNEJ

Kodeks cywilny nie odnosi się do czasu wykonywania zlecenia tak jak kodeks pracy do czasu pracy. W razie zawarcia z managerem umowy cywilnoprawnej strony mogą w umowie określić liczbę godzin pracy managera w danym okresie, w tym przerwy od jej niewykonywania.

Muszą natomiast ustalić sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług. W braku takiego określenia zleceniobiorca przedkłada w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej informację o liczbie godzin wykonania zlecenia, w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia. Ponadto, ewentualny dodatek za pracę w nadgodzinach nie wynika z przepisów, więc może być należny, jeżeli strony umowy tak postanowią.

 

Olga Bączyk, Senior Associate, Adwokat w CK Partners