Ochrona sygnalistów – przyspieszenie prac nad ustawą

Olga Bączyk
9.7.24
5.4.24
min read
Ochrona sygnalistów – przyspieszenie prac nad ustawą

DO 17 GRUDNIA 2021 R. MIAŁA WEJŚĆ W ŻYCIE USTAWA WDRAŻAJĄCA UNIJNE PRZEPISY O SYGNALISTACH[1]. PO PONAD DWÓCH LATACH PRACE NAD USTAWĄ PRZYSPIESZYŁY I 2KWIETNIA 2024 R. RZĄD PRZYJĄŁ PROJEKT, KTÓRY PRZEWIDUJE PEWNE ZMIANY W STOSUNKUDO POPRZEDNICH WERSJI PRZEPISÓW.

 

JAKIE ZMIANY WPROWADZA NOWY PROJEKT USTAWY?

Oprócz zmiany nazwy na „ustawę o ochronie sygnalistów” i poprawek redakcyjnych,wprowadzono również inne modyfikacje. Dla pracodawców najistotniejsze nowościto:

1.     Rozszerzenie katalogu naruszeńprawa podlegających zgłoszeniu o: naruszenia prawa pracy, korupcję i naruszeniakonstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela;

2.     Doprecyzowanie momentu objęciasygnalisty ochroną, tj. od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnieniapublicznego;

3.     Wprowadzenie minimalnej wysokościodszkodowania dla sygnalisty, który doznał działań odwetowych, w wysokości nieniższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wpoprzednim roku.

 

KOGO OBEJMĄ NOWE REGULACJE?

W projekcie dodano praktyczną wskazówkę dotyczącą liczenia liczby zatrudnionych,od której zależy obowiązek wprowadzenia procedury zgłoszeń wewnętrznych.Procedurę tę muszą wprowadzić podmioty, na których rzecz pracę zarobkową wykonujeco najmniej 50 osób. Stan ten bada się na dzień 1 stycznia lub 1 lipca danegoroku.

Co  ważne, do liczby 50 osóbwykonujących pracę zarobkową wlicza się pracowników w przeliczeniu na pełneetaty lub osoby świadczące pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niżstosunek pracy, tj. m.in. zleceniobiorców, osoby współpracujące na B2B. Niewlicza się ich tylko, jeśli sami zatrudniają do tych prac inne osoby.

 

Przepisy w większości mają wejść w życie 3 miesiące od ogłoszenia.Teraz projekt ustawy o ochronie sygnalistów czeka droga przez Sejm, my zaśbędziemy na bieżąco informować o postępach prac nad tą regulacją.

 

Olga Bączyk, SeniorAssociate, Adwokat w CK Partners

[1] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa unii(Dz. Urz. UE. L Nr 305, str. 17).