Obowiązkowe szkolenia pracowników – ważne dla pracodawców!

Olga Bączyk
9.7.24
3.4.24
min read
Obowiązkowe szkolenia pracowników – ważne dla pracodawców!

CHOĆ PRZEPISY KODEKSU PRACY DOTYCZĄCE OBLIGATORYJNYCH SZKOLEŃ DLA PRACOWNIKÓW OBOWIĄZUJĄ JUŻ BLISKO ROK, TO NIE WSZYSCY PRACODAWCY O TYM WIEDZĄ. WYJAŚNIAMY, CO SIĘ ZMIENIŁO I JAKI WPŁYW MA TA REGULACJA NA DOTYCHCZASOWE ZASADY ORGANIZOWANIA SZKOLEŃ.

 

26 kwietnia 2023 r. wszedł w życie art. 9413Kodeksu pracy (dalej – k.p.). Ma to związek z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego dyrektywy 2019/1152. Dotyczy on tzw. szkoleń obowiązkowych i związanych z tym nowych obowiązków pracodawcy.

 

O JAKIE SZKOLENIA CHODZI?

Przepis dotyczy dwóch rodzajów szkoleń:

·       niezbędnych do wykonywaniaokreślonego rodzaju pracy lub pracy na określonym stanowisku. Niezbędne są teszkolenia, których przeprowadzenia wymagają przepisy wewnątrzzakładowe, przepisyprawa lub umowa o pracę,

·       odbywanych przez pracownikana podstawie polecenia przełożonego.

Przepis mówi wprost, że w tych przypadkach szkoleniaodbywają się na koszt pracodawcy. Dotychczas zasady ponoszenia kosztówszkolenia regulowała umowa szkoleniowa. Ponadto, w miarę możliwości, szkolenia obowiązkowepowinny odbywać się w godzinach pracy pracownika.

 

CO Z DOTYCHCZASOWYMI ZASADAMI?

Nadal obowiązują też art.1031 i nast. k.p. dotyczące podnoszenia kwalifikacji zawodowychpracowników, związanych z tym obowiązków pracodawcy i umów szkoleniowych.Pracodawcy mogą więc zadawać sobie pytanie, jaki wpływ na dotychczasowe zasadyodbywania szkoleń ma wprowadzony przepis.

Przepis art. 9413 k.p., jak towynika z jego literalnego brzmienia, dotyczy:

·       tylko szkoleń, a nie innychform dokształcania się pracowników,

·       tylko takich szkoleń, których obowiązek przeprowadzenia przez pracodawcę wynika z przepisów prawa albo z przepisów wewnątrzzakładowych bądź umowy o pracę.

Dotyczy więc szkoleń, które nie są zależne od uznania pracodawcy oraz takich, w których pracodawca polecił pracownikowi wzięcie w nich udziału.

 

Art. 9413 k. p. nie wyklucza natomiast możliwości zorganizowania szkolenia nieobowiązkowego, w którym pracownicy mogą wziąć udział dobrowolnie, a także podnoszenia kwalifikacji zawodowych na dotychczasowych zasadach.

 

Olga Bączyk, Senior Associate, Adwokat w CK Partners