O rejestracji znaku towarowego

Beata Cieślak
Ewa Wiśniewska
9.7.24
9.2.24
min read
O rejestracji znaku towarowego

Dlaczego warto zastrzegać nazwę firmy, logo lub inny rozpoznawalny znak przedsiębiorstwa, czyli o rejestracji znaku towarowego

W dzisiejszych czasach marka odgrywa bardzo ważną rolę. Przedsiębiorcy wkładają ogrom pracy w jej zbudowanie w taki sposób, aby była rozpoznawalna i przyciągała klientów. Jednak nie każdy z nich pamięta już o tym, aby prawidłowo zabezpieczyć podejmowany w rozwój marki trud i zastrzec nazwę, logo lub inny rozpoznawalny znak przedsiębiorstwa.

Zastrzeżenie znaku towarowego poprzez jego rejestrację w odpowiednim urzędzie daje realną ochronę marki. Niestety powszechnie twierdzenie, że wpisanie nazwy przedsiębiorstwa do Krajowego Rejestru Sądowego albo Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest wystarczające dla jego pełnej ochrony, nie jest prawdziwe. Nie możemy bowiem liczyć, że sąd czy organ rejestrowy rozpatrując wniosek innego podmiotu o rejestrację działalności dokładnie zbada, czy wskazanej przez niego nazwie identycznej z naszą, towarzyszy również tożsamy przedmiot działalności i obszar działania. Tym samym może dojść do sytuacji, że w Polsce działać będzie wiele przedsiębiorstw o takiej samej nazwie, co może stać się przyczyną konfliktów, a nawet sporów sądowych.

Lepsza ochrona naszej marki

Dlatego warto podjąć dodatkowe działania celem zapewnienia lepszej ochrony naszej marki poprzez rejestrację znaku towarowego. Zyskamy wówczas możliwość korzystania ze znaku ®, który jest skrótem od angielskiego słowa registered, oznaczającego „zarejestrowany”. W praktyce jest to informacja dla konkurencji, że marka jest chroniona, wpływająca również na lepsze postrzeganie opatrzonych nią produktów przez klientów i tymże samym zwiększenie ilości sprzedaży. Jednak co najważniejsze, zastrzeżenie znaku towarowego jednoznacznie kojarzącego się z marką przedsiębiorstwa, pozwala na egzekwowanie wyłącznego prawa korzystania z tego znaku. Gdy jakikolwiek podmiot naruszy nasze prawo ochronne na znak towarowy, możemy żądać zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a nawet naprawienia wyrządzonej szkody.

Uzyskanie znaku towarowego nie jest skomplikowane

Uzyskanie ochrony na znak towarowy nie jest skomplikowanym procesem, jednak najpierw należy podjąć decyzję, jaki znak chcemy chronić. Znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów lub usług jednego przedsiębiorcy od towarów, lub usług innego przedsiębiorcy oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych  w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony. Znakiem towarowym może być w szczególności wyraz, włącznie z nazwiskiem, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym kształt towaru lub opakowania, a także dźwięk.

Gdzie można dokonać rejestracji znaku towarowego

W zależności od obszaru, na którym działamy lub mamy zamiar działać w przyszłości, rejestracji można dokonać w Urzędzie Patentowym RP, Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), bądź w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO). Należy jednak mieć na uwadze, że samo zgłoszenie znaku towarowego nie daje nam pełnej ochrony. Powinniśmy stale monitorować czy inny podmiot nie próbuje zarejestrować identycznego lub podobnego znaku, aby złożyć ewentualny sprzeciw lub ewentualnie wystąpić o unieważnienie znaku zgłoszonego później od naszego.

Na koniec należy dodać, że prawo ochronne na znak towarowy udzielane jest na okres 10 lat. Przed końcem jego upływu należy uiścić opłatę za dodatkowy okres ochronny. Inaczej inny podmiot może wykorzystać naszą nieuwagę i zarejestrować prawo ochronne na znak towarowy, który był wcześniej wykorzystywany przez nas.

Artykuł opublikowany w magazynie Life In Łódzkie O rejestracji znaku towarowego - Life in Łódzkie